សន្និបាត គណកម្មាធិការ បក្សមូលដ្ឋាន ឃុំបឹងណាយ ស្រុក ព្រៃឈរ


នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ នៅស្រុកព្រៃឈរ បានរៀបចំសន្និបាត គណកម្មាធិការ បក្សមូលដ្ឋាន ឃុំបឹងណាយ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម  វ៉េង  សុធី  និង លោក  ជំទាវ  ឡោ ពិឡា   ជាក្រុម ការងារ ថ្នាក់កណ្តាល ។  ក្នុងនោះមានវត្តមាន ៖
–  ក្រុមការងារ  ថ្នាក់ខេត្ត  និង ថ្នាក់ស្រុក 70  នាក់
– សមាជិក  អង្គបោះឆ្នោត ចំនួន  729  នាក់

photo_2016-12-26_12-24-28

photo_2016-12-26_12-24-07

photo_2016-12-26_12-24-12

photo_2016-12-26_12-24-16

photo_2016-12-26_12-39-06

photo_2016-12-26_12-24-21

photo_2016-12-26_12-38-59

photo_2016-12-26_12-38-52

photo_2016-12-26_12-38-56