ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីរាជការនៃមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំពិធីទូងស្គរ ដេីម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ


ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីរាជការនៃមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំពិធីទូងស្គរ ដេីម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នាថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ។