លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលខេត្ដ បានអញ្ជើញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅការិយាល័យ (0492) ភូមិនាងគង្ហីង


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលខេត្ដ បានអញ្ជើញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅការិយាល័យ (0492) ភូមិនាងគង្ហីង សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម រួចរាល់។