ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោត នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ០៥០៣ ភូមិរកាលើ


នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣
ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោត នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ០៥០៣ ភូមិរកាលើ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។