ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន បានអញ្ជេីញ ទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យ០៤៩៤ រួចរាល់ហេីយ


នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន បានអញ្ជេីញ ទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យ០៤៩៤ រួចរាល់ហេីយ ។