សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្ដកំពង់ចាមស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩


រដ្ឋបាលសាលាខេត្ដកំពង់ចាមចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំននួ ៥នាក់ ក្នុងស្រុកកំពង់សៀម ស្រុកបាធាយ ស្រុកព្រៃឈរ ស្រុកកងមាសនិង ស្រុកជើងព្រៃ ។