សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ -១៩


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ -១៩ មានចំនួន៨៩នាក់ និងអ្នកជម្ងឺជាសះស្បេីយ១១៣នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។