ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម និង ជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះ មូលដ្ឋានក្រុងកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចុះជួបសួរសុខទុក្ខ ផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស និងបង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនអាជីវករផ្សារធំកំពង់ចាម ននិងផ្សារសាមគ្គី ស្ថិតក្នុងសង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម


ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម និង ជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះ មូលដ្ឋានក្រុងកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចុះជួបសួរសុខទុក្ខ ផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស និងបង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនអាជីវករផ្សារធំកំពង់ចាម ននិងផ្សារសាមគ្គី ស្ថិតក្នុងសង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។