ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី និងលោកជំទាវ ទន់ ខុន យឹម ឆៃលី បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ និតីកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យ ០៤៩៤ នៃមណ្ឌល សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន ណេង បឹងស្នាយ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី និងលោកជំទាវ ទន់ ខុន យឹម ឆៃលី បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ និតីកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យ ០៤៩៤ នៃមណ្ឌល សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន ណេង បឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ។