ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ និងលើកទិសដៅអនុវត្ដបន្ត


កំពង់ចាម៖​ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ និងលើកទិសដៅអនុវត្ដបន្តរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម ។