សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ -១៩


កំពង់ចាម :រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ -១៩ មានចំនួន៧២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។