សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ចាមស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំង


កំពង់ចាម:រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡេីងទៅ ក្នុងស្រុកចំនួន៥បន្តទៀត….