សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្តីពី ករណី ស្លាប់ដោយសារជម្ងឺកូវីដ-១៩


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ករណី ស្លាប់ដោយសារជម្ងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២នាក់ ក្នុងនោះស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ រស់នៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀម និងបុរសជនជាតិខ្មែរ រស់នៅស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ៕