ឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តម ចាយ សាមិត្ត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យ និងប្រជុំពិភាក្សាគម្រោងអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់របស់ក្រុមហ៊ុន លាប ស៊ីវអេង និងលាប កៅ ឯ.ក និងសហគ្រាស ស្រ៊ី ហាប់ នៅភូមិស្វាយស្រណោះទី១


ស្រុកកកងមាស ៖កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តម ចាយ សាមិត្ត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យ និងប្រជុំពិភាក្សាគម្រោងអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់របស់ក្រុមហ៊ុន លាប ស៊ីវអេង និងលាប កៅ ឯ.ក និងសហគ្រាស ស្រ៊ី ហាប់ នៅភូមិស្វាយស្រណោះទី១ ឃុំរកាអារ ស្រុកកងមាស៕