លោកជំទាវ ប៉ាង ដានីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញ ចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចន៍​ និងការរំលោភបំពានលេីស្រ្តី​ ដល់ក្រុមការងារ


ក្រុងកំពង់ចាម៖នាព្រឹក​ ថ្ងៃសុក្រ​ ទី២៣ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២២​  លោកជំទាវ ប៉ាង ដានីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញ ចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចន៍​ និងការរំលោភបំពានលេីស្រ្តី​ ដល់ក្រុមការងារពង្រឹងការឆ្លេីយតបជាពហុវិស័យចំពោះអំពេីហិង្សាទាក់ទងនិងយេនឌ័រ ធ្វើនៅសណ្ឋាគារភ្នំប្រុស ក្រុងកំពង់ចាម ៕