ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅសង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២


កំពង់ចាម៖ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅសង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នេះ។