ឯកឧត្តម វេង សាខុន និងលោកជំទាវ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥


ឯកឧត្តម វេង សាខុន និងលោកជំទាវ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ។