ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥


ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ។