លោកស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបេីកវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ភ្នាក់ងារគណបក្សនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណិត្តិទី៥ ស្ថិតិក្នុងឃុំស្វាយពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្ត កំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖ នៅរសៀលថ្ងៃ ទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ពិធី បេីកវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ភ្នាក់ងារគណបក្សនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណិត្តិទី៥ ស្ថិតិក្នុងឃុំស្វាយពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្ត កំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម ដោយទទួលបានការចាត់តាំងពីឯកឧត្ដមប្រធានគណបក្សខេត្ត ។