សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ ក្លឹបកម្សាន្ត រង្គសាល-ឌីស្កូតែក និងម៉ាស្សា នៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ ក្លឹបកម្សាន្ត រង្គសាល-ឌីស្កូតែក និងម៉ាស្សា នៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តទៅ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ។