សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ (ដូសជំរុញ) ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស័្មគ្រចិត្ដ


កំពង់ចាម៖សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ (ដូសជំរុញ) ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស័្មគ្រចិត្ត ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ហើយមានរយៈពេល០៤ (បួន) ខែ និងមានអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងស្រុកបាធាយ និងស្រុកជើងព្រៃ ។