​រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការបិទខ្ទប់ភូមិទទោល ឃុំគោករវៀង ស្រុកជេីងព្រៃ


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការបិទខ្ទប់ភូមិទទោល ឃុំគោករវៀង ស្រុកជេីងព្រៃ ដែលមានប្រជាជនឆ្លងជម្ងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ។