សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ កុមារ និងយុវវ័យស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ កុមារ និងយុវវ័យស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំឡើងទៅ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក និងនៅគ្រប់មណ្ឌលសុខភាពក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ។