សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម រយៈពេល០១ (មួយ)សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម រយៈពេល០១ (មួយ)សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។