សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់របស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឥស្លាម អាយុ ៥៣ឆ្នាំដោយសារកូវីដ-១៩


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់របស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឥស្លាម អាយុ ៥៣ឆ្នាំ រស់នៅភូមិស្ពឺ(ក) ឃុំជយោ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារកូវីដ-១៩ ។