សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់របស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដោយសារកូវីដ-១៩


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់របស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៨ឆ្នាំ រស់នៅភូមិកោះព្រលូង ឃុំកោះមិត្ត ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារកូវីដ-១៩ ។