លោក យី វណ្ណៈ អភិបាលស្រុកកោះសូទិនបានដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពក្រុមការងារ សសយកផ្សព្វផ្សាយនូវ សេចក្តីសម្រចលេខ២២៤/២១


កំពង់ចាម ៖នៅថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ លោក យី វណ្ណៈ អភិបាលនៃគណអភិបាលស្រុកកោះសូទិន បានដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពក្រុមការងារ សសយកផ្សព្វផ្សាយនូវ សេចក្តីសម្រចលេខ២២៤/២១របស់ខេត្តកំពង់ចាមនិងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅផ្សារជីហែឃុំពាមប្រធ្នោះស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកពង់ចាម។ កុំភ្លេចបីកុំ និង បីការពារនិង២ចូលរួម