សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧០ឆ្នាំ នៅភូមិប្រធាតុ ឃុំខ្វិតធំ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម  ។