រដ្ឋបាល សាលា ខេត្ត កំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណី ស្លាប់ស្ត្រី ជនជាតិ ខ្មែរអាយុ៦០ឆ្នាំ នៅភូមិសំពងជ័យក្នុងស្រុកជើងព្រៃ


រដ្ឋបាល សាលា ខេត្ត កំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណី ស្លាប់ស្ត្រី ជនជាតិ ខ្មែរ អាយុ៦០ឆ្នាំ នៅភូមិសំពងជ័យ ឃុំសំពង់ជ័យ ស្រុកជេីងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារជម្ងឺកូ វីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ។