រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសម្រេចប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន៤៤ នាក់ និងបន្តរកឃេីញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៤៣ នាក់


រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសម្រេចប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន៤៤ នាក់ និងបន្តរកឃេីញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៤៣ នាក់ សម្រាប់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១  ។