សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៨៥ឆ្នាំ នៅភូមិថ្មី ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៨៥ឆ្នាំ នៅភូមិថ្មី ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារកូវីដ-១៩   ៕