រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសម្រេចប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន១៣៧ នាក់ និងបន្តរកឃេីញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៤៨ នាក់


រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសម្រេចប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន១៣៧ នាក់ និងបន្តរកឃេីញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៤៨ នាក់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។