រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសម្រេចប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់ស្រ្តីម្នាក់នៅស្រុកព្រៃឈរដោយសារកូវីដ-១៩


រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសម្រេចប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់ស្រ្តីម្នាក់នៅស្រុកព្រៃឈរ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។