រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសម្រេចប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៨ នាក់ និងបន្តរកឃេីញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៤៦ នាក់


កំពង់ចាម ៖ រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសម្រេចប្រកាសព័ត៍មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៨ នាក់ និងបន្តរកឃេីញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៤៦ នាក់ ក្នុងនោះមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន ០៩នាក់ ។

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១