លោក ស៉ឹម ថាវីរៈ ប្រធានក្រុមការងារបក្សចុះជួយឃុំអូរម្លូ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ បានពាំនូវអំណោយរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកស្ទឹងត្រង់ ផ្តល់ជូនគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាក ចំនួន ១២ គ្រួសារដែលរស់នៅភូមិខ្ចូយ២ ឃុំអូរម្លូ


ស្រុកស្ទឹងត្រង់៖ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ស៉ឹម ថាវីរៈ ប្រធានក្រុមការងារបក្សចុះជួយឃុំអូរម្លូ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ រួមនឹងសហការី អញ្ជេីញចុះសួសុខទុក្ខ និងបានពាំនូវអំណោយរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកស្ទឹងត្រង់ ផ្តល់ជូនគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាក ចំនួន ១២ គ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុងភូមិខ្ទួយ២ ឃុំអូរ ម្លូ ស្រុកស្ទឹងត្រង់។