សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការទទួលពាក្យចូលរួមប្រណាំងទូក ង និងទូកខ្នាតអន្តរជាតិ នៅក្រុងកំពង់ចាម


សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការទទួលពាក្យចូលរួមប្រណាំងទូក ង និងទូកខ្នាតអន្តរជាតិ នៅក្រុងកំពង់ចាម ថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ។