សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៨០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៣នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៨០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៣នាក់ក្នុងថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១  ៕