សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤៨ឆ្នាំស្រុកកងមាស


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤៨ឆ្នាំ រស់នៅអូរស្វាយលិច ឃុំព្រែកកុយ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩  ។