លោក សេង រដ្ឋា អភិបាលរងក្រុង ដឹកនាំលោក លោកស្រី ចៅសង្កាត់ និងស្មៀនសង្កាត់ទាំង៤ ចូលរួមវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពី គោលបំណង ខ្លឹមសារនៃការចុះឈ្មោះ កបឃស ទាំងអស់ក្នុងមុខតំណែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៥


រសៀលថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សេង រដ្ឋា អភិបាលរងក្រុង ដឹកនាំលោក លោកស្រី ចៅសង្កាត់ និងស្មៀនសង្កាត់ទាំង៤ ចូលរួមវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពី គោលបំណង ខ្លឹមសារនៃការចុះឈ្មោះ កបឃស ទាំងអស់ក្នុងមុខតំណែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ ។
សាលប្រជុំ សាលាក្រុងកំពង់ចាម។