លោក សុខ លឹមហៀង ប្រធានមន្ទីរ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត កំពង់ចាម បានដឹកនាំបេីកកិច្ចប្រជុំ ពង្រឹង ការងារប្រចាំខែកញ្ញា និងលេីកទិសដៅខែបន្ត


នៅរសៀល ថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ លោក សុខ លឹមហៀង ប្រធានមន្ទីរ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត កំពង់ចាម បានដឹកនាំបេីកកិច្ចប្រជុំ ពង្រឹង ការងារប្រចាំខែកញ្ញា និងលេីកទិសដៅខែបន្ត នៅមន្ទីរ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត កំពង់ចាម ។