រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់សៀម និងព្រះសង្ឃ មន្រ្តីរាជការ និងយុវជន ទូងស្គរ និងវាយជួង នៅក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋាននគរបាជ័យ ដេីម្បីចូលរួម អបអរសាទរ ការដាក់បញ្ចូល «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ»


ស្រុកកំពង់សៀម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់សៀម និងព្រះសង្ឃ មន្រ្តីរាជការ និងយុវជន ទូងស្គរ និងវាយជួង នៅក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋាននគរបាជ័យ ដេីម្បីចូលរួម អបអរសាទរ ការដាក់បញ្ចូល «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ» ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។