លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សៀម បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ លោក ខុន សារឿន មន្ត្រីការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុក ដែលកំពុងសម្រាបព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះ


ស្រុកកំពង់សៀម ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សៀម និងសហការី បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ លោក ខុន សារឿន មន្ត្រីការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុក ដែលកំពុងសម្រាបព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះ ភូមិតាមាង ឃុំកោះរការ ស្រុកកំពង់សៀម ។