ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការណែនាំដល់បេក្ខភាពអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម


នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២៣  ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការណែនាំដល់បេក្ខភាពអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម នៅសាប្រជុំសាលាខេត្ត។