លោក និល ប៊ុនលី សមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយឃុំពាមកោះស្នា, លោក គីម ចាន់ហាក់ ក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុកចុះជួយឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ បានអញ្ជេីញ ចុះចាក់មេក្រូផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ និងបង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះនៅភូមិព្រែកសង្កែលិច ក្នុងឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម


ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ៖ នៅថ្ងៃទី ១៧ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ លោក និល ប៊ុនលី សមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយឃុំពាមកោះស្នា, លោក គីម ចាន់ហាក់ ក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុកចុះជួយឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ បានអញ្ជេីញ ចុះចាក់មេក្រូផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ និងបង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះនៅភូមិព្រែកសង្កែលិច ក្នុងឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ។