ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផែនបណ្ដុះបណ្ដាល នៃយុវជនគណបក្សខេត្ត និងក្រុមគ្រូឧទ្ទេស 


កំពង់ចាម៖ នារសៀលថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ  ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផែនបណ្ដុះបណ្ដាល នៃយុវជនគណបក្សខេត្ត និងក្រុមគ្រូឧទ្ទេស  ដើម្បីរៀបចំកញ្ចប់បណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមការងារទាំងមូល។ នៅមន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ដកំពង់ចាម ។