សារលិខិតអបអរសាទរ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសទទួលបានគោរមងារ “ពុទ្ធមាមកាភិបាល” និងសញ្ញាបត្រ “បណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រ”


កំពង់ចាម៖សារលិខិតអបអរសាទរ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសទទួលបានគោរមងារ “ពុទ្ធមាមកាភិបាល” និងសញ្ញាបត្រ “បណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រ” ។