សេចក្ដីជូនដំណឹង​រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម​ ស្តីពី​ ការបញ្ចៀសចរាចរណ៍​ក្នុងពិធីការរៀបចំដង្ហែព្រះអគ្គីកីឡា​ស៉ីហ្គេម​ លេីកទី៣២​និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម​ លេីកទី១២​ដែលនឹងឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖សេចក្ដីជូនដំណឹង​រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម​ ស្តីពី​ ការបញ្ចៀសចរាចរណ៍​ក្នុងពិធីការរៀបចំដង្ហែព្រះអគ្គីកីឡា​ស៉ីហ្គេម​ លេីកទី៣២​និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម​ លេីកទី១២​ដែលនឹងឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម។