សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្តីពី ករណី ស្លាប់ដោយសារជម្ងឺកូវីដ-១៩


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ករណី ស្លាប់ដោយសារជម្ងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ដែលជា ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ រស់នៅក្នុងភូមិពង្រ ឃុំពង្រ ស្រុកកោះសូទិន ក្នុងនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១   ៕