សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ ១៩


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ចំនួ ន៨៥នាក់ និងករណីជាសះស្បេីយចំនួន១០៣នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២​ ៕