ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនែគណៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានកម្មការជំរឿនថ្នាក់ខេត្ត និង ឯកឧត្តម រិន វីរៈ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងផែនការ បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីជំរឿនកសិកម្ម ស្តីពីការប្រមូលទិន្នន័យជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនែគណៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានកម្មការជំរឿនថ្នាក់ខេត្ត និង ឯកឧត្តម រិន វីរៈ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងផែនការ បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីជំរឿនកសិកម្ម ស្តីពីការប្រមូលទិន្នន័យជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣ សម្រាបមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យ និងមន្រ្តីសម្ភាសន៍ខេត្តកំពង់ចាម នៅមន្ទីរផែនការខេត្តកំពង់ចាម។